תקנון

אלון דב בע"מ, נציגה בלעדית, יבואנית, ומפיצת מוצרי Puritan's Pride בישראל, פועלת ברשיון משרד הבריאות, ותחת פיקוחו.  כל המוצרים מיובאים ארצה תחת רישוי תואם ממשרד הבריאות.

השימוש באתר האינטרנט של אלון דב בע"מ, ח.פ. 515164002, כפוף לקריאתו ולהסכמתו של כל גולש לתנאי תקנון זה. אלון דב בע"מ מזמינה אתכם לקרוא בעיון תנאי תקנון זה ולפנות אלינו בכל שאלה או הבהרה אשר תעלה בקשר עם האמור בתקנון.

כללי

  1. השימוש באתר האינטרנט של אלון דב בע"מ כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה אלון דב בע"מ, או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות אלון דב בע"מ על פי תנאי שימוש אלה.
  2. על-מנת לעשות שימוש באתר עליכם לאשר שקראתם והינכם מסכימים לתקנון במלואו. אינכם חייבים לעשות כן, אך אי הסכמתם לתנאי התקנון תימנע מכם לבצע רכישות באמצעות אתר האינטרנט או לעשות כל שימוש אחר באתר.
  3. אתר זה מופעל ומנוהל על-ידי אלון דב בע"מ. בכל שאלה הקשורה לאתר האינטרנט תוכלו לפנות למוקד שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל לכתובת: info@puritan.co.il.
  4. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

קישורים לאתרים אחרים

  1. יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחותכם בלבד. אין לאלון דב בע"מ שליטה על אתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בקישורים כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
  2. השימוש בכל אתר אחר, באם מופיע אליו קישור באתר זה, כפוף גם לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים באתר האחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי אלון דב בע"מ.

השימוש באתר

  1. אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
  2. אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי ושלא למטרות רווח. אסור למשתמשי האתר לעשות בו שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות רווח. לפיכך, אסור למשתמש באתר להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.
  3. נאסר על המשתמש באתר להכניס שינויים לתכנים באתר.
  4. אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל עצות בתחומי ריפוי שונים, כגון ייעוץ נטורופאתי, בין באמצעות בלוגים, בין באמצעות פורום הגולשים, בין באמצעות התכתבות ישירה, בין באמצעות כתבות ובין בדרכים אחרות. מובהר בזאת כי העצות הניתנות באתר אינן באות להחליף ייעוץ רפואי ואלון דב בע"מ איננה ממליצה או מחווה דעה ביחס לעצות הניתנות באתר. אלון דב בע"מ לא תהיה אחראית לטיב העצות הניתנות באתר ולא תהיה אחראית להשפעת המוצרים המומלצים.

שימוש בידי גולשים

  1. אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לכתוב תוכן גולשים באמצעות תגובות (טוקבקים), לכתוב הודעות וכיו"ב וכן לעיין בהודעות של גולשים אחרים.
  2. תנאי לשימוש זה בתוכן גולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בתוכן גולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.
  3. תוכן הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי אלון דב בע"מ ואלון דב בע"מ איננה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות, לשגיאות, הטעויות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת תוכן הגולשים.
  4. מובהר כי אלון דב בע"מ איננה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבתוכן הגולשים.
  5. התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום. המשתמש מסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק את האתר וכי האחריות לכל סיכון העשוי להיגרם מהשימוש באתר, מוטלת על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית. אלון דב בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע משימוש המשתמש באתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר.
  6. האתר אינו יכול לבדוק את מהימנותו או דיוקו של המידע המתפרסם על ידי המשתמש ועל כן לא ישא מפעיל האתר באחריות למידע ולתוצאותיה הישירות ו/או העקיפות.
  7. האתר אינו אחראי לפגיעה בזכויות קניין של או עקב המידע המתפרסם על ידי המשתמש.
  8. אלון דב בע"מ איננה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.
  9. אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
  10. אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
  11. אסור לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או מוסרית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, אסור לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים אחרים.
  12. אסור להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין.
  13. ההודעות שבפורום הגולשים עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים - מובהר למען הסר כל ספק כי אין האתר אחראי לקישוריות אלו, לפעילותן התקינה ו/או לתוכן מקורות אחרים.
  14. מפעיל האתר רשאי לנהל המידע ולעבד כל נתון על המשתמש על פי בחירתו החופשית ובכפוף להוראות דיני מדינת ישראל החלים לאותו עניין.
  15. אלון דב בע"מ וכל נציג מטעמה רשאים להפסיק לחלוטין, לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של אלון דב בע"מ, בלא כל מתן הודעה מראש.

ההרשמה לאתר אלון דב בע"מ

  1. בעת ההרשמה לאתר תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת ודרכי ההתקשרות איתכם ועוד) וכן את פרטי כרטיס האשראי שלכם. עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.
  2. שם משתמש וסיסמה - בעת ההרשמה לאתר תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל עת שתרכשו מוצרים באתר האינטרנט, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה במקום המיועד לכך. שם המשתמש והסיסמה שבחרתם יזהו אתכם ויחסכו מכם את הצורך למלא שוב את פרטיכם האישיים. יהיה עליכם רק לוודא כי פרטיכם, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים. אם אינם מעודכנים, אתם מתבקשים לתקנם כדי שניתן יהיה לספק את הזמנתכם ובמקרה הצורך אף ליצור איתכם קשר. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אתכם לצורך הזדהות גם בעת הפניה למוקד שירות הלקוחות.
  3. שמרו על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם. הקפידו להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות. זכרו: ככל שתחליפו את הסיסמה לעתים תכופות יותר, כך תטיבו את ההגנה על המידע בחשבונכם.
  4. אלון דב בע"מ רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

מידע, מחירים ומוצרים

  1. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד ומתייחסת למוצרים כפי שהם נמכרים בארה"ב. המוצרים שיסופקו בפועל בישראל עשויים להיות מסופקים באריזה אחרת ו/או לשאת תוויות בשפה העברית.
  2. המוצרים המוצגים באתר אינם תרופה, ולא נועדו לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי. למען הסר ספק, המידע המסופק באתר אינו התוויתי, אינו רפואי ואינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא, ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. הכתוב באתר אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת ואינו מתיימר להחליף טיפול רפואי וייעוץ על ידי רופא. המידע באתר זה נועד לספק אינפורמציה בלבד ואינו עוסק ברפואה. בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא המטפל.
  3. אלון דב בע"מ רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר. אשר על כן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר גם בעתיד. באתר אלון דב בע"מ אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם. אלון דב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל. עם זאת, במידה שמוצר מסוים שהזמנתם לא יסופק לכם תחויבו, כמובן, בהתאם למוצרים שנשלחו אליכם בפועל. 
  4. לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר. לאלון דב בע"מ הזכות הבלעדית לחסום רכישה/לבטל הזמנה ולא לספק את הסחורה שהוזמנה ללא צורך בהסבר נלווה ובכל כמות שהיא. כמובן שבמקרה כזה לא יבוצע חיוב עבור ההזמנה שבוטלה ואו נחסמה.

רכישות מוצרים באתר

  1. רכישה באתר מחייבת את הלקוח לבצע הרשמה מלאה כולל כל הפרטים המפורטים כשדות חובה בטופס ההרשמה. ללא השלמת הליך זה לא ניתן יהיה לרכוש באתר.
  2. אזורי הפצה:
   1. אלון דב בע"מ מכסה אזורי הפצה מסוימים ולא מגיעה לכל עיר ויישוב. בתהליך הגלישה יתבקש הלקוח להגדיר את הישוב בו הוא מבקש לקבל את המשלוח. במידה והיישוב לא נמצא ברשימת הישובים המכוסים בהפצה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה או יוכל לבצע הזמנה של מגוון חלקי בלבד, כפי שיוגדר באתר באותה עת.
  3. מי רשאי לקנות באתר אלון דב בע"מ באינטרנט?
   1. בכפוף להוראות תנאים אלה, כל מי שמלאו לו 18 שנים ומחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל, רשאי לרכוש מוצרים באתר אלון דב בע"מ, בתנאי שהשלים את תהליך ההרשמה לשירות ומסר את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות. רשאים גם חברה ועסק שירכשו באמצעות כרטיס אשראי, ובלבד שתנאים אלה אושרו בשם החברה או העסק בידי מורשה מטעמם. כן רשאים לרכוש מוצרים באתר אלון דב בע"מ, כל מי שמלאו לו 18 שנים ומשתמש בשירות Pay Pal בכפוף לתקנון השירות שם ולהסכם שבין אלון דב בע"מ לבין ספק זה.
   2. למרות זאת, אלון דב בע"מ רשאית, שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר - וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית אלון דב בע"מ לבטל את זכאותם לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. אם בעת ההרשמה באתר מסרתם במתכוון פרטים שגויים;
    2. אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של אלון דב בע"מ.
    3. אם השתמשתם בשירותי אתר אלון דב בע"מ לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
    4. אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר שתציע  אלון דב בע"מ.
    5. אם אתם חייבים כספים לאלון דב בע"מ או לחברות הקשורות עימה ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
    6. בשלב התשלום של כל עסקה תבצע אלון דב בע"מ בדיקה של כרטיס האשראי דרך חברת סליקה והעסקה תאושר בכפוף לאישור חברת האשראי. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ואו מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

מועדים ואופן אספקה

  1. אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים והמצרכים שיימצא באותה עת בידי אלון דב בע"מ. אלון דב בע"מ אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו במלאי. מובן שלא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אלון דב בע"מ בגין מוצרים שלא סופקו (למעט אי חיובכם תמורתם).
  2. המוצרים ייארזו באריזות קרטון, או בכל אריזה סבירה אחרת שבאותה עת תמצא בידי אלון דב בע"מ.
  3. המוצרים יסופקו למען, שיימסר על ידיכם במועד ההרשמה או למען שיפורט בטופס פרטי המשלוח ע"י שליחי אלון דב בע"מ. בעת ההזמנה, תתבקשו למסור באתר גם את התאריך ותחום השעות, המועדפים לקבלת המשלוח. במועד זה עליכם להיות נוכחים בכתובת כדי שמשלוחי אלון דב בע"מ יוכלו להימסר לידיכם.
  4. אלון דב בע"מ אינה חוסכת במאמץ כדי לספק את ההזמנה בתחום השעות המבוקש שנקבע בהזמנה. מוקד שירות הלקוחות של האתר ישתדל לעדכן אתכם בכל מקרה של שינוי במועד האספקה. מובהר ומודגש בזאת, כי המשלוחים נעשים ע"י ספק חיצוני עימו התקשרה אלון דב בע"מ. 
  5. אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת שהמשלוח יימסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת - או יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות, במקרה זה על המצאות המוצרים באריזות, לטריות המוצרים ומועד תפוגתם, תחול עליכם בלבד. אלון דב בע"מ לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך.
  6. אלון דב בע"מ תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים עד 7 ימי עסקים מיום ההזמנה.
  7. מובהר כי אלון דב בע"מ לא תהיה אחראית לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים או לא מלאים על ידי המשתמש או עיכובים שנובעים מחברת השילוח, הספק החיצוני עמו התקשרה אלון דב בע"מ.

בדיקת המשלוח

הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות לשירות הלקוחות בתפריט צור קשר שבאתר תוך 24 שעות ממועד האספקה.

שינויים וביטולים

  1. אתר אלון דב בע"מ עושה מאמץ לאפשר לכם לשנות את פרטי הזמנתכם ואף לבטלה. לא בכל רגע ניתן לבצע שינויים כאמור. ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי תוכלו לשנות משלוחים, להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהזמנתם ואף לבטל כליל את ההזמנה.
  2. בקשות לשינוי הזמנה יתקבלו כל עוד ההזמנה טרם לוקטה ו\או נשלחה.  
  3. טווח הזמן בו ניתן לבצע שינויים ייקבע ע"י אלון דב בע"מ ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  4. בקשות לשינוי הזמנה מחוץ לטווח השעות המוגדר באתר יש להפנות לשירות הלקוחות בתפריט צור קשר באתר. בעת הפניה תתבקשו להזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרתם במהלך הרישום באתר. נא הכינו אותם מראש כדי לזרז את הטיפול בבקשה.
  5. לאחר קבלת המשלוח תוכלו להחזיר או להחליף מוצרים בהזמנה הבאה, בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של אלון דב בע"מ, המפורטת להלן.
  6. אתם רשאים לבטל כל הזמנה שביצעתם באתר, או חלק מן המוצרים שקיבלתם, ולהחזיר את המוצרים שרכשתם, ובלבד שלא נעשה בהם שימוש ושיוחזרו ללא פגם באריזה סגורה. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלו לעשות זאת בתיאום שירות הלקוחות של האתר, עד שבועיים ממועד קבלתם בפועל. אם פתחתם את אריזת המוצר, השתמשתם בו או צרכתם אותו, לא תוכלו להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום.
  7. את המוצרים ניתן להחזיר לאלון דב בע"מ בתאום בתיאום שירות הלקוחות של האתר. לאחר החזרת המוצרים תזוכו במחיר ששילמתם עבורם (לא כולל דמי המשלוח). הזיכוי דרך האתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שלכם או חשבון ה Pay Pal שלכם או באמצעות קבלת זיכוי לקניה הבאה.
  8. למען הסר ספק, עליכם מוטלת האחריות להחזיר בעצמכם את המוצר אותו אתם מבקשים להחזיר או להחליף לאלון דב בע"מ. בשום מקרה לא יינתן זיכוי בגין דמי המשלוח.

מחירים, דמי משלוח ותנאי תשלום

  1. אלון דב בע"מ איננה מתחייבת למחיר הזול ביותר למוצרים הנמכרים באתר. מכל מקום, המחיר המצוין באתר האינטרנט הוא המחיר הקובע. זאת, אף אם על גבי המוצר שנשלח אליכם מצוין מחיר אחר. כל המחירים המפורטים באתר אלון דב בע"מ נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ אם הוא חל לפי הדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
  2. אלון דב בע"מ זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
  3. אתר אלון דב בע"מ מציע למכירה מוצרים רבים. לצד כל מוצר מוצג באתר מחירו המעודכן בעת ביקורכם באתר. מחיר זה תקף להזמנה הספציפית, ככל שתבוצע באותו מועד, ואלון דב בע"מ אינה מחויבת למחיר זהה של כל מוצר בהזמנה הבאה.
  4. לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. דמי המשלוח בהם תחויבו יוצגו בדף הבית וכן ב"סל הקניות שלי" ובכל מקרה יוצגו בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.
  5. מחיר דמי המשלוח העדכני יוצג באתר ולאלון דב בע"מ הזכות לשנות את דמי המשלוח ואו לגבות דמי משלוח שונים לאוכלוסיות שונות העונות להגדרות מסוימות. כמו כן רשאית אלון דב בע"מ לשנות הגדרות אלו מעת לעת על פי החלטתה הבלעדית וללא חובת הודעה מוקדמת למעט הצגת דמי המשלוח העדכניים ביום ההזמנה.
  6. אלון דב בע"מ רשאית להגדיר סכום מינימום להזמנה ולא תהיה חייבת לספק הזמנות שסכומן הכולל אינו עולה על סכום המינימום כפי שייקבע מעת לעת ויפורסם באתר האינטרנט.
  7. תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם להחלטת אלון דב בע"מ. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.

אמצעי התשלום

  1. אתר האינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בני 18 שנים לפחות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.
  2. כל המשתמשים בשירות Pay Pal מעל גיל 18 שנים רשאים לרכוש מוצרים באתר אלון דב בע"מ, בכפוף לתקנון השירות שם ולהסכם שבין אלון דב בע"מ לבין ספק זה.
  3. אלון דב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר אלון דב בע"מ מכבד.

מבצעים, הטבות והנחות

  1. אתר אלון דב בע"מ עשוי להציע מעת לעת מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו. אלון דב בע"מ רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  2. לתשומת לבכם, אין לכם זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר אלון דב בע"מ. כל שינוי בפרטי הזמנתכם או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותכם למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשתם מוצר והייתם זכאים לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיו זכאים לאותה הטבה; אם החלפתם מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיו זכאים להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי וכד'. דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותכם למבצעים, הטבות או הטבות באתר. 

בליקוט המוצרים על פי ההזמנה.

שימוש בפרטים

  1. אלון דב בע"מ רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת ההרשמה לאתר או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) למטרות הבאות:
   1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאלון דב בע"מ ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש.
   2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אלון דב בע"מ ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה רשאית אלון דב בע"מ להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות כתובת מגורים או כתובת אחרת אשר מסר המשתמש ו/או כתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר המשתמש ו/או        בהודעת טקסט שתישלח למכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל  הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.
   3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
   4. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך בקשר עם השימוש באתר ו/או הזמנה שבוצעה באתר.
   5. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אלון דב בע"מ.
   6. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות מסמך זה ובכפוף לכל דין.
  2. המשתמש יוכל להפסיק לקבל מידע כלשהו מאלון דב בע"מ באמצעות מסירת הודעה מתאימה בלחצן "צור קשר" באתר.
  3. אלון דב בע"מ תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בהתאם להוראות מסמך זה.
  4. אלון דב בע"מ אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים הבאים:
   1. אם השימוש שעושה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש - אינם חוקיים.
   2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.
   3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של תנאים אלו.
   4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של אלון דב בע"מ.
  5. דפדפן האינטרנט והאתר מעבירים באופן אוטומטי, חלק מאותו המידע שיתכן וייאסף לגבי משתמשים, שעשוי לכלול את הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, כתובות URL של אתרי אינטרנט בהם ביקר, סוג הדפדפן שלו, התאריך והשעה בהן נכנס לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט שממנו פנה משתמש וכיו"ב. המידע הנ"ל נאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית, לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות ולצורכי אבטחת מידע. יש באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כך שיתריע בפניך בשעה ש"עוגייה" (COOKIE) נשלחת. כמו כן, אם אינך רוצה לקבל "עוגייה", תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (אם הדפדפן שלך מתיר זאת), אולם הדבר יכול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.
  6. אלון דב בע"מ תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי אלון דב בע"מ איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, אלון דב בע"מ לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת  אלון דב בע"מ.
  7. כל משתמש לעיין בעצמו או על ידי בא כוח מורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס אם מונה לו במידע שעליו המוחזק במאגר מידע של אלון דב בע"מ. אם משתמש עיין במידע עליו ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן הינו רשאי לפנות לאלון דב בע"מ בבקשה לתקן את המידע או למוחקו, בלחצן "צור קשר" באתר. במקרה כאמור אלון דב בע"מ תפעל בהתאם להוראות הדין.

שינוי תקנון זה

  1. אלון דב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר ובפורום הגולשים בכל עת שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט. על המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
  2. אלון דב בע"מ רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את פורום הגולשים או כל תוכן אחר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

שונות

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של אלון דב בע"מ שייך באופן בלעדי לאלון דב בע"מ. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של אלון דב בע"מ, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין אלון דב בע"מ לבין אותם צדדים.
  2. בשום מקרה לא תחול על אלון דב בע"מ ו/או על מי מטעמה אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים או תוצאתיים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, או בתכני האתר, או במוצרים המוצגים באתר, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין או הסכם. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.
  3. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.
  4. ויתר צד, מפורשת או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי תנאים אלו במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
  5. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר לאלון דב בע"מ דרך לחצן "צור קשר" באתר.
  6. על השימוש באתר פיוריטן יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, לרבות בקשר עם כל עסקה שבוצעה באמצעותו, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

עודכן לאחרונה בתאריך: 10.10.2016

כל הזכויות שמורות לחברת אלון דב בע"מ

© 2020 כל הזכויות שמורות לאלון דב בע"מ, נציג פיוריטן פרייד'ס ישראל